บทความที่น่าสนใจ

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 8

บทความที่น่าสนใจ 04 มีนาคม 2552

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 7

บทความที่น่าสนใจ 04 มีนาคม 2552

บทความ : ทำอย่างไร เมื่อลูกชอบร้องอาละวาด?

บทความที่น่าสนใจ 03 มีนาคม 2552

บทความ : 7 พืชผักที่ดีต่อสุภาพสตรี โดยตรง

บทความที่น่าสนใจ 03 มีนาคม 2552

วารสารการศึกษา ฉบับ 50 พฤศจิกายน 2551

บทความที่น่าสนใจ 28 มกราคม 2552

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย

บทความที่น่าสนใจ 20 มกราคม 2552

การเรียนรู้ของเด็กแบบองค์รวม

บทความที่น่าสนใจ 20 มกราคม 2552

กระบวนการสานสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวด้วยการเล่านิทานอ่านหนังสือกับลูก

บทความที่น่าสนใจ 20 มกราคม 2552

รูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในเด็กอายุ 3-4ปี โดยพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก

บทความที่น่าสนใจ 20 มกราคม 2552

ศิลปะกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

บทความที่น่าสนใจ 20 มกราคม 2552

รายงานสารคดีชุดครูไทย ตอนที่ 3 ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2551

บทความที่น่าสนใจ 07 มกราคม 2552

ผลงานวิจัยเรื่อง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทความที่น่าสนใจ 02 ธันวาคม 2551

ความเหมาะสมในการถ่ายโอนสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทสะท้อนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บทความที่น่าสนใจ 02 ธันวาคม 2551

ศตวรรษที่ 21 จัดว่าเป็นยุคเบ่งบานของการปกครองส่วนท้องถิ่น (World Bank, 2000) ซึ่งเป็นไปตามกระแสแนวคิดการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่จากส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ ที่ต้องการให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ การกระจายอำนาจทางการศึกษาเป็นคลื่นลูกใหม่ของกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้แพร่หลายไปทั่วโลกนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980

การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความที่น่าสนใจ 02 ธันวาคม 2551

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

บทความที่น่าสนใจ 02 ธันวาคม 2551

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา