ครูโอ๊ะ ฟังเสียงผู้เรียน กศน.ปักษ์ใต้ ด้วยหัวใจ ชื่นชมกล้าแสดงออก-นำเสนออย่างสร้างสรรค์ พร้อมรวบรวมข้อมูลสู่การขับเคลื่อนพัฒนาตามบริบทพื้นที่

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 กันยายน 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “การประชาพิจารณ์ : ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน." ของผู้เรียน ผู้บริหาร และบุคลากร กศน. 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 300 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กศน. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ ตลอดจนผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้บริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งบุคลากร นักศึกษาและผู้เรียน กศน. เข้าร่วมและให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการสรุปข้อคิดเห็นและความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของ กศน. ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมเป็นข้อมูลของเยาวชนและประชาชนผู้เรียน กศน. ภายใต้กลไกการทำงานของสถาบัน กศน.ภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหาร กศน.จังหวัดทั้ง 14 จังหวัด และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามในการที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน นับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ต่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปรับปรุงงานได้ตรงเป้า ตรงจุด เพื่อให้เกิดความก้าวหน้ามากที่สุด
 
ในมิติของการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดภาระหน้าที่การจัดการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยในส่วนของ กศน. ครอบคลุมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ในทุกชุมชนทุกพื้นที่ เข้าไปถึงประชาชนทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และภาพการนำเสนอในครั้งนี้ ก็ถือเป็นอีกความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน กศน.ทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เด็กเร่ร่อน, ผู้พิการ) ได้แสดงพลังความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน
 
การพัฒนาการศึกษาของ กศน.ภายใต้การกำกับดูแลของครูพี่โอ๊ะ จะต้องอาศัยสถาบัน กศน.ภาคใต้ ขับเคลื่อนสู่ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยได้รับฟังความคาดหวังและความต้องการอันมีคุณค่าในหลากหลายส่วน อาทิ กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดการเรียนออนออนไลน์ อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ แต่ขอให้ลดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเปิดวิชาชีพใหม่ตอบโจทย์การทำงาน ทั้งควรจัดให้มีเวทีแข่งขันประกวดโครงงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และมีอาคารสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน พร้อมดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน
และในส่วนของครู ควรมีความชำนาญเฉพาะวิชา มีจำนวนที่เพียงพอ มีความเข้าใจผู้เรียน ให้คำแนะนำได้ตรงจุด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในทางศาสนา ทั้งขอให้ลดภาระงานอื่นของครู เพื่อให้มีเวลาสอนอย่างเต็มที่และเพิ่มครูสายอาชีพมากขึ้น โดยเน้นการสอนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพครู
 
ส่วนกลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง ขอให้เน้นหลักสูตรการเกษตร ภูมิปัญญา ช่างพื้นฐาน ภาษามือ พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนรู้ในสถานประกอบการ และรับรองคุณวุฒิตามมาตรฐานภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มงบประมาณจัดกิจกรรม และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ด้านการเย็บผ้า เบเกอรี่ หรือจัดรถโมบายวิชาชีพพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปสอนอาชีพในชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพประชุมแบบถาวร และจัดวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหลักสูตร แก้ไขระเบียบต่อการจัดการเรียนรู้ ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าในชุมชน และสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ
 
นอกจากนี้ มีความต้องการศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชุมชน เพื่อใช้ในชีวิตอนาคต พร้อมจัดสรรอุปกรณ์และสื่อในห้องสมุดที่หลากหลาย ทั้งแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ สื่อ e-Book, Application รวมทั้งจัดหารถโมบาย รถมินิบัส รถสามล้อพ่วง (โชว์เลย์) สร้างการเรียนรู้ในชุมชนด้านการอ่าน การทดลองวิทยาศาสตร์ หนังสือเทปเสียงหรืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
 
"ในส่วนของการศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ คาดหวังที่จะมีห้องการศึกษาเฉพาะกลุ่ม มีการตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างงานและรายได้ ปรับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นหน่วยบริการ รวมทั้งเป็นที่พักพิงและฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ในขณะเดียว ขอให้เพิ่มความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพครู ปรับฐานเงินเดือน และจัดครู บุคลากรตรงกับคุณลักษณะผู้เรียน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/9/2563
>