ครูโอ๊ะขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งเตรียมแผนพัฒนา “เด็กอัจฉริยะคิดเลขเร็ว” เต็มตามศักยภาพ สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง-ครอบครัว-ประเทศชาติ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 06 สิงหาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายชยากร ปิยะบัณฑิตกุล คณะที่ปรึกษา รมช.ศธ. หารือร่วมกับนายมนูกิจ บ้านเล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และคณะครู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและต่อยอดความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ของนายนิกร วงษ์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็ง สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว สถานศึกษา และประเทศ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นข้อสั่งการและข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และประเทศ โดยเน้นต่อยอดความเป็นเลิศด้านวิชาการ ขยายผลเด็กดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนที่อยู่เชิงสร้างสรรค์
 
ในกรณี นายนิกร วงษ์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ซึ่งได้แสดงความอัจฉริยะในการคิดเลขเร็วภายใน 5 นาที จนสามารถคว้าทุนการศึกษา 50,000 บาท จากทางรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม เกมโชว์ด้านวิชาการที่เปิดโอกาสให้เด็กเก่งแต่ขาดแคลนได้ประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา จึงนำมาสู่การหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ที่จะเป็นแนวทางในการก้าวสู่อาชีพหรือเป้าหมายตามความถนัดอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการขยายผลความเก่ง เทคนิค วิธีการคิดเลขเร็ว ในหมู่เพื่อนพี่น้องนักเรียนคนอื่น ๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แม้จะมีความขาดแคลนในหลายส่วนก็ตาม
“ได้นำข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาขับเคลื่อนและหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแม้รัฐมนตรีจะไม่ได้กำกับดูแล สพฐ. แต่งานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ก็จะให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมสร้างเด็กไทยร่วมกัน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะอาชีพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการมีงานทำ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจากการพูดคุยกับนายนิกร พบว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด สุภาพเรียบร้อย มีความกตัญญูกตเวทิตา ตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อมีงานทำที่มั่นคงและสามารถดูแลครอบครัวได้ โดยมีความใฝ่ฝันจะเป็นนักบัญชี เพราะชอบเรื่องตัวเลขและคณิตศาสตร์
 
จึงได้มอบรองผู้อำนวยการโรงเรียน (นายมนูกิจ บ้านเล้า) และคณะครู ช่วยให้คำปรึกษาและแนะแนวเรื่องการเรียนต่อ ทั้งข้อมูลแผนการเรียน สถานศึกษา ทุนการศึกษาไปจนถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมศักยภาพอย่างถูกทิศทาง สิ่งสำคัญคือ ขอให้โรงเรียนขยายผลความเก่งด้านคิดเลขเร็วสู่เด็กคนอื่นในโรงเรียน ในลักษณะการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการคิดเลขเร็ว ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ อีกหลายคน ในขณะเดียวกันก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับนายนิกรที่สร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน
ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาของ รมช.ศธ. ซึ่งมีดีกรีการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ Master of Science จากสหรัฐอเมริกา ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง รับที่จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล พัฒนาต่อยอดความชอบด้านตัวเลข ไปสู่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ “ระดับช้างเผือก” เพื่อนำความเก่งออกมาสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/8/2563
>