ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์

ข้อมูลและสถิติทางสังคม แสดงถึง ข้อมูลจำนวนงบประมาณ ประชากร รายได้ ขอบเขตการปกครอง แหล่งวิชาการนอกระบบ สถิติทางศาสนา เป็นต้น เพื่อประกอบการบริหารจัดการการศึกษา

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์

เขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ 18 มิ.ย. 2562

เขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ 18 มิ.ย. 2562

เขตตรวจราชการ 19 เขต (กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย)

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ 18 มิ.ย. 2562