ข่าวสารกิจกรรม

เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร TraintheTrainer Computational Thinking Unplugged

ทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย

ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย อายุระหว่าง 13-19 ปี เพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยจำนวน 4 คน ไปเข้าเรียนที่ศูนย์อวกาศและจรวจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมือง Hu...

ขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560 ผ่านระบบทางเว็บไซต์ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เ...

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 ( SEAMEO RELC Scholarships 2020)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 ( SEAMEO RELC Scholarships 2020)

5 เหตุผลกับ Coding"ง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล"

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 7 แห่ง 7 หลักสูตร

เกียรติบัตรผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครช่างภาพอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม EIU Photo Class ครั้งที่ 17

ประกาศรับสมัครช่างภาพอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม EIU Photo Class ครั้งที่ 17

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer I (Policy & Development)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer I (Policy & Development)

แบบรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ....

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของ Bukhara State University สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของ Bukhara State University สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

คุรุสภารับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม จำนวน 28 คน