ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 ( SEAMEO RELC Scholarships 2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน 2562

seameo

               สถาบันภาษา จุฬาฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาและฝึกอบรม ณ ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2563 จำนวน 6 ทุน ดังนี้

• C111: Advanced Specialist Certificate in Teaching Listening and Speaking (6-23 January 2020) 
• C112: Advanced Specialist Certificate in Teaching Reading and Writing (11-28 February 2020) 
• C422: Specialist Certificate in Teaching English as an International Language (23 March-9 April 2020) 
• C113: Advanced Specialist Certificate in Language and Assessment (13-30 April 2020) 
• C103: Blended Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (6 July-18 December 2020) 
• C419 Specialist Certificate in the Professional Development 

               ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn University Language Institute

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 กันยายน 2562