ขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560 ผ่านระบบทางเว็บไซต์ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน 2562

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในการประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่ผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 13,824 คน มีครูอาวุโสที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ จำนวน 30 คน คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

          ทั้งนี้ครูอาวุโส ที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ ให้ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “ครูอาวุโส” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2562

กำหนดการรายงานตัวและการเข้าเฝ้าฯ มีดังนี้

          กลุ่มที่ 1 ครูอาวุโสที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดปราจีนบุรี รายงานตัวเพื่อซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 และเข้าเฝ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

          กลุ่มที่ 2 ครูอาวุโสที่อยู่ในจังหวัดปัตตานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี รายงานตัวเพื่อซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 และเข้าเฝ้าฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

          โดยผู้ที่มารายงานตัว จะต้องแสดงบัตรประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. รับฟังคำแนะนำ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ จากเจ้าหน้าที่พิธีกรของสำนักพระราชวัง จนถึงเวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560

การแต่งกาย สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ แต่งกายดังนี้

          วันซักซ้อมพิธีพระราชทานฯ : แต่งกายชุดสุภาพ

          วันเข้าเฝ้าฯ : กรณีเคยรับราชการ ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการ (ไม่สวมหมวก)

          กรณีมิใช่ข้าราชการ บุรุษ : ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวขอเฝ้า

                                    สตรี : ให้แต่งกายชุดไทยจิตรลดา หรือชุดไทยเรือนต้น  (สีสุภาพ) สวมถุงน่องสีเนื้อ และรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

          ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 4333 และ Call Center โทร. 0 2304 9899  

รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560

การรายงานตัวครูอาวุโส ประจำปี 2560 แบ่งตามรายจังหวัด

กำหนดการและรายละเอียดการเข้าเฝ้าฯ กลุ่ม1 (กรุงเทพมหานคร – ปราจีนบุรี)

กำหนดการและรายละเอียดการเข้าเฝ้าฯ กลุ่ม2 (ปัตตานี – อุบลราชธานี)

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าเฝ้าฯ ผ่านเว็บไซต์

ครูอาวุโส 2560 ยืนยันเข้าเฝ้าฯ


ที่มา : คุรุสภา