54991-7701.jpg

Worlddidac Asia 2019

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 17 ตุลาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum" นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และการประชุมผู้นำทางการศึกษา พร้อมปาฐกถาพิเศษ "ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ในยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นความท้าทายในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ฉะนั้นผู้บริหารการศึกษาต้องวางระบบ เพื่อเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่ และหาแนวทางบ่มเพาะ เพื่อดึงศักยภาพของคนไทยออกมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 3H คือ Head มีปัญญาที่เฉียบแหลม, Hand มีทักษะที่เห็นผล และ Health มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนไทย 4.0


ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเน้นเตรียมความพร้อม มุ่งพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพในระดับประถมศึกษา ตลอดจนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมในระดับอาชีวศึกษา และส่งเสริมหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วย รวมทั้งเรื่องของครู ที่เป็นแกนหลักของระบบการศึกษาไทย ที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดระบบคิด สร้างแรงบันดาลใจและทำให้เด็กค้นพบตัวเอง โดยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต

“ขอชื่นชมคณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่ร่วมแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมขอให้สนับสนุนการวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่จะนำสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในยุคดิจิทัล”

ด้าน ดร.สตีฟ แมคคี ประธานคณะกรรมการการจัดงาน และประธานสมาคมเวิลด์ไดแด็ค สวิสเซอร์
แลนด์
กล่าวถึงการจัดงานว่า เป็นการจัดงานครั้งที่ 10 เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน และแสดงนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้นจากนานาประเทศ

โดยภายในมีการจัดนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ "Worlddidac Asia 2019" และเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์ อาทิ กิจกรรม Humanoid Dancing หุ่นยนต์เต้นรำ, VR Workshop การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเสมือนจริง, เทคโนโลยี 4 มิติ นอกจอคอมพิวเตอร์ ที่สัมผัสได้เสมือนจริง, Moverio Smart Eyewear แว่นตาสู่โลกเสมือนจริง, สื่อการศึกษาปฐมวัย STEAM Education, Smart Classroom และ Space Education สำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Interactive learning), ชุดฝึกอบรม ARVR เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ที่เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย ตลอดจนการปาฐกถาพิเศษ "การเตรียมพร้อมกำลังคนในยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" โดยคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/10/2562