Worlddidac Asia 2019

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 17 ตุลาคม 2562

น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 09 ตุลาคม 2562

จิตอาสา

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 02 ตุลาคม 2562

20th GLOBE Thailland

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย

ประกวดทักษะภาษาจีน

เสมา 2 เปิดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ที่ บริษัท นานมี จำกัด

ฟังความเห็น พรบ.การศึกษาฯ

เสมา 2 เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ดูงานเกษตรชุมชน

เสมา2 ดูงานศูนย์สาธิตการเกษตรฯ พร้อมผลักดันโครงการ Smart Farming 47 Aggie สนองนโยบายรักษาอัตลักษณ์เกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน

หนุนการสอนคณิตวิทย์

เสมา2 หนุนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์

ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.แถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"

ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ

เสมา2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และมอบนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21

ตรวจเยี่ยม สทศ.สมศ.

เสมา2 ตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เสมา2 ลงลุยน้ำร้อยเอ็ดช่วยปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชน พร้อมฝากผู้บริหาร วษท.ทั่วประเทศตั้งโรงครัว ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด

Smart Farming 47 Aggie

เสมา2 ผลักดัน Smart Farming สู่วิทยาลัยเกษตรฯ-ประมงทั่วประเทศ

สร้างเด็กไทยตอบโจทย์ยุค AI

เสมา2 ฝากผู้บริหารมัธยม ปรับการสอนกระตุ้นทักษะการคิดเชิงระบบ ตอบโจทย์ยุค AI สร้างการเรียนรู้ให้สนุก เป็นคนดีและแข่งขันได้

ศธ.ชูเทคโนโลยีฐานวิทย์

การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ที่เชียงใหม่