55448-7217.jpg

Human Rights Education

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 14 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ในสังคมไทย” พร้อมรับมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรภาครัฐและกระบวนการยุติธรรม บุคลากรด้านการศึกษา ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ตลอดจนสื่อมวลชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ประกอบด้วย
1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน สำหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐนิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป
2) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้ง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง
3) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) เพื่อให้นักบริหารระดับสูงนำความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียในสังคม
4) หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้เห็นประโยชน์ ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

- คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งหวังให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จะแสดงให้นานาประเทศประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและประเทศไทย ในการเสริมสร้างการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อเผยแพร่และส่งมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อสร้างแนวทางอย่างเป็นระบบในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในทุกภาคส่วนของสังคม

นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับโครงการโลกด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (World Programme for Human Rights Education) รวมทั้งปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม (United Nations Declaration on Human Rights Education and Training) และปฏิญญาอินชอนว่าด้วยการศึกษา ปี ค.ศ. 2030 ซึ่งมุ่งให้ทั่วโลกจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงการให้การศึกษากับคนทุกคน (Inclusive) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน และการศึกษาตลอดชีวิต โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2566) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยประกาศ “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเป็นการเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งหวังให้การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการหนุนเสริมความสำคัญของการศึกษาสิทธิมนุษยชนในประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นวาระโลกที่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้คำมั่นร่วมกันในการไปสู่เป้าหมายในปี ค.ศ. 2030

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/1/2563