54897-6420.jpg

20th GLOBE Thailland

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย (Global Learning and Observations to Benefit the Environment: GLOBE) ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมี Mr. Noah Geesaman, Deputy Economic Counselor สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตลอดจนมหาวิทยาลัยเครือข่าย โรงเรียน ครูและนักเรียนในโครงการ GLOBE ให้การต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราโดยตรง การส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในโครงการ GLOBE นอกจากจะช่วยสร้างความตระหนักในสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สมาชิกในโครงการทุกคนตลอดจนผู้สนใจ จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการร่วมกัน เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย (The 20th Anniversary of GLOBE Thailand) ซึ่งมีจุดเน้นในการปลูกต้นไม้ จึงขอเชิญชวนทุกคน ณ ที่นี้ ร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ ที่จะเป็นการคืนผืนป่าสู่แผ่นดินไทย เป็นการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า โครงการ GLOBE เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติ ระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน จำนวน 121 ประเทศที่เข้าร่วม โดยมีองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซา (NASA) เป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการดูแล รักษา และปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลกอย่างยั่งยืนในส่วนของประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก ลำดับที่ 85 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542  โดยมี สสวท. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 815 โรงเรียน และตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย อาทิ การตรวจวัดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสมาชิกผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน จนสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ เป็นที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งงานฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และผู้มีส่วนในการดำเนินงาน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ GLOBE โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอนิทรรศการ "20 ปี ของโครงการ GLOBE ประเทศไทย" และผลงานของนักเรียน ครู และมหาวิทยาลัยเครือข่าย, การรณรงค์ "เรียนรู้ตันไม้รอบตัวเพื่อโลกที่ยั่งยืน" ด้วย GLOBE Observer Application, การมอบรางวัล GLOBE Star Award 2019 เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
30/9/2562