55454-6442.jpg

แถลงข่าวงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต

ข่าว ศธ.360 องศา 14 มกราคม 2563

แถลงข่าวงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต

(13 ม.ค.63) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ.ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2563 และ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาล “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” เน้นย้ำอยู่เสมอว่าการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยได้มอบนโยบายว่า “ประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับ “ครู” เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

เนื่องจากครู คือ กลไกสำคัญที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทย ดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการปฏิรูปครูให้ทันโลกยุคดิจิทัล อาทิ

 1. การบูรณาการงบประมาณของ ศธ. ทั้งระบบ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทุกหน่วยงาน ให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
 2. การปรับตัวเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 โดยให้ครูได้รับพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ทำให้ครูมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สิน วิทยฐานะ เพื่อให้ครูใช้เวลาในห้องเรียนให้มากขึ้น
 3. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนขนาดใหญ่
 4. การผลิตคนด้านอาชีวศึกษา โดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพร้อยละ 60 ขึ้นไป เป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรสายอาชีพอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม และนวัตกรรมยุคใหม่
 5. นโยบายเด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการสอนให้คิดเป็นระบบ คิดแบบมีตรรกะ และกล้าตัดสินใจแก้ปัญหา พร้อมพัฒนาหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม ก้าวทันโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 6. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ.กล่าวว่า การจัดงานวันครูในปีนี้เป็นครั้งที่ 64 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ภายใต้หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู พร้อมทั้งคารวะครูของท่านสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ (ครูวีระ เดชพันธ์)

  นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติเสมอมา

  ในส่วนของการจัดนิทรรศการงานวันครู ครั้งที่ 64 เป็นการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้

  • โซนที่ 1 โลกก้าวไกล ประกอบด้วย 6 ความฉลาดรู้ เพื่อเท่าทันโลก
  • โซนที่ 2 ครูไทยก้าวทัน ประกอบด้วยภาพรวมของ PLC และE-PLC TSIP ระบบกูเกิลตามระบบการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน
  • โซนที่ 3 สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ประกอบด้วยผลงานนักเรียนที่มีทักษะ หรือสมรรถนะต่าง ๆ ที่โดดเด่น
  • โซนที่ 4 ยกย่องผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร (นิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา)

  ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ยังมีกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครูที่นำสนใจอื่น ๆ อาทิ การจัดพิมพ์หนังสือประวัติครู และหนังสือที่ระลึกวันครู พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสตีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสภา “ระดับดี” รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 เป็นต้น และในวันที่ 17 มกราคม 2563 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ การเสวนาพิเศษ และในช่วงบ่ายจะมีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

  ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
  กิตติกร แซ่หมู่/ ถ่ายภาพ