54905-3105.jpg

แต่งตั้งรักษาราชการแทน

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 08 ตุลาคม 2562

แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
1/10/2562