54928-1970.jpg

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 08 ตุลาคม 2562

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้1. นายประเสริฐ บุญเรือง ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ขอให้ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้ง เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์​ชาติ 20 ปี ให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน