55599-5104.jpg

เสมา3 จัดทัพ เดินหน้าอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องของประเทศ

ข่าว ศธ.360 องศา 07 กุมภาพันธ์ 2563

เสมา3 จัดทัพ เดินหน้าอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องของประเทศ

(4 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย รมช.ศธ. (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลูกเสือมัคคุเทศก์จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2, สพม.เขต 3, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรม 60 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และพัฒนาลูกเสือให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ และเพื่อสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีจิตบริการที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ. กรรณิกา พันธ์คลอง