55623-5081.jpg

หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

ข่าว ศธ.360 องศา 13 กุมภาพันธ์ 2563

หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

  1. ยกเว้นให้ผู้สมัครไม่ต้องผ่านการพัฒนาก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก สำหรับการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และให้ สพฐ.เพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง โดยเนื้อหาหลักสูตรต้องมีการพัฒนาทักษะที่สำคัญ 2 ทักษะ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย
  2. เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในรายละเอียดของการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เพิ่มอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี และกำหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม สพร.สพฐ.