54813-8790.jpg

หนุนการสอนคณิต-วิทย์

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 16 กันยายน 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน​ 2562 คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการการจัดการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายตอนหนึ่งว่า เป็นการดีสำหรับครูที่เข้ารับการอบรมใน "โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งดําเนินงานมาแล้วทั้งหมด 5 รุ่น รวม 60 โรงเรียน 60 จังหวัด และรวมกลุ่มโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน และโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 73 โรงเรียนใน 73 จังหวัด

ซึ่งโครงการนี้ ช่วยให้ครูนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากโรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อหาแก่นขององค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการสอน พร้อมทั้งสร้างผลงานทางวิชาการที่นำมาแสดงในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแห่งวงการศึกษาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศไทย โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นตัวป้อนสำคัญสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงจุดเน้นการสอนของครูระดับมัธยมศึกษา คือ การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ชีวิต เพื่ออยู่ในโลกแห่งอนาคต, สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนการมีส่วนรวมของครูในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ในส่วนของคุณลักษณะที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษา ควรจะมี นั้น นอกจากจะต้องมีวิทยาการและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคำสั่ง (Coding) การออกแบบ และมีศาสตร์การสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน และสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และใฝ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

รวมทั้งจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทั้งรูปแบบการสอนที่กระตุ้นการมีส่วนร่วม เนื้อหาที่ทันสมัย การจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนบูรณาการการเรียนการสอนในหลายศาสตร์ และสร้างสรรค์สื่อประกอบการเรียนจากวัสดุในพื้นที่ สิ่งสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนบทบาทของครู เป็นผู้อำนวยการสอน หรือโค้ช ที่มีความน่าสนใจและทำให้ชั้นเรียนสนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา


โครงการประชุมวิชาการ : การจัดการเรียนการสอนด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสําหรับนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 520 คน โดยภายในงานมีกิจกรรมวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานระดับดีเยี่ยม (Best Practice) ผลงานภาคโปสเตอร์ 150 ผลงาน และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ซึ่งเป็นผลงานครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สื่อหรือนวัตกรรมการสอน รวมทั้งสิ้น 35 ผลงาน

นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
15/9/2562