54729-5183.jpg

สร้างเด็กไทยตอบโจทย์ยุค AI

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 30 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชม ส.บ.ม.ท. ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา ซึ่งเหมาะสมแล้วกับการเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีอายุยาวนานถึง 48 ปี มีเกียรติประวัติองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นผู้นำทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำประเทศไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและโลก เพราะการศึกษามีหลายประเด็นที่ท้าทายให้พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต้องเร่งปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีทักษะการคิดเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเป็น โดยครูปรับตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวก พร้อมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจ และเด็กรู้สึกชอบการเรียน

ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้รับการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย รู้เท่าทันโลก และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก้าวทันศตวรรษที่ 21 รวมถึงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับทักษะความสามารถสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย (upskill และ reskill) ด้วยแนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย (SIT : Science Technology Innovation) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุก พร้อมปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

สำหรับงานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย” ในครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญ รวมทั้งเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภททุกสังกัด สมาชิกอาวุโสและข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครู นักเรียน ประมาณ 2,500 คนในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ทางราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 280 คน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประเทศ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สานต่ออย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และวงการศึกษาไทย

นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/8/2562