54894-8179.jpg

สร้างคนในศตวรรษที่ 21

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 30 กันยายน 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีซิสเตอร์บังอร ประทุมเทา ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนมารีวิทยาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียน ที่มีวิสัยทัศน์การจัดการศึกษา ที่ไม่เพียงแต่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ตามแนวทางของ STEM TO STEAM ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้นวัตกรรเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเท่าทันเทคโนโลยี พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และที่สำคัญคือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิตด้วย ถือเป็นแก่นของการสร้างคน สร้างเด็กให้เติบโตไปเป็นกำลังคนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ

ในส่วนของการบริหารงานก็มีความชัดเจน มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา มีการจัดทำข้อมูลโรงเรียนที่ทันสมัย และมอบหมายงานตรงตามความถนัดของบุคลากร ตลอดจนร่วมกันทำงานเป็นทีม จนสามารถสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่นี้

"จึงขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของโรงเรียน และหวังว่าโรงเรียนจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ โดยขอความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของระบบการศึกษาไทย ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเอง ก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเอกชน โดยล่าสุดได้ผลักดันให้มีการอบรมพัฒนาครูเอกชน โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของวงการศึกษาเอกชนที่เรียกร้องมาอย่างยาวนาน ทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจของรัฐมนตรี "กนกวรรณ วิลาวัลย์" ที่ต้องการจะสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาครูเอกชนให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้" รมช.ศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ชมนิทรรศการกิจกรรมและผลงานนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อาทิ สวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง, หนึ่งโรงเรียนหนึ่งคัดสวย โรงเรียนเคียวนำ, การเล่านิทาน โรงเรียนรวมสินวิทยา เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/9/2562