54896-9456.jpg

ศรีแสงธรรม

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 30 กันยายน 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิด "Silicon Valley" ศูนย์รวมพลคนอัจฉริยะแห่งเมืองอุบลราชธานี ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนางสาวจิราภรณ์ ว่องไว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนนักเรียน ให้การต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ
กล่าวภายหลังรับฟังสรุปผลการจัดการศึกษา ว่า โรงเรียนศรีแสงธรรม ถือเป็นโรงเรียน “พระทำ” จริง ๆ ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า พระธรรม เพราะโรงเรียนก่อตั้งโดยพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ด้วยโจทย์ของความขาดแคลนการศึกษาของเด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ จึงก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรมตามชื่อวัด ตั้งแต่ปี 2553 และมีอาคารเรียนแบบบ้านดินที่สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคและน้ำพักน้ำแรงของเด็ก ๆ ที่จะเข้ามาเรียน เพียงหลังเดียวเท่านั้น

ต่อมาได้ศึกษาค้นคว้าการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ ด้วยการทดลองผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในโรงเรียน และส่งผลงานและโครงงานเข้าประกวดต่าง ๆ จนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย นำมาสู่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากเดือนละ 6,000 บาท เหลือเพียง 40 บาท เท่านั้น ทั้งยังมีการจัดหลักสูตรวิชาโซล่าร์เซลล์ของโรงเรียน การบริหารจัดการพลังงาน ในส่วนด้านวิชาการนั้น มีการบูรณาการในรูปแบบสหวิชา และ STEM Education ที่เน้นการปฏิบัติ รวมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการจัดการศึกษาในทุกมิติ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนด้วยการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวันด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากต่อวงการศึกษาไทย และเป็นต้นแบบที่ดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ควรมาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของในแต่ละพื้นที่ อาทิ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, การจัดการศึกษาแบบสหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และการงานอาชีพ, การผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าร์เซลล์, การปลูกกาแฟเพื่อส่งเสริมอาชีพ เป็นต้นในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ในโรงเรียน โดยกล่าวย้ำว่า เราเป็นคน กศน. ต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจาก กศน. เพราะเป็นของดีมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง คงทน และขณะนี้ได้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ กศน. ให้ WOW เพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/9/2562