54925-3952.jpg

ศธ.รัดเข็มขัดงบประมาณ

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 08 ตุลาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และทุกหน่วยงานต้องมีแผนการใช้งบประมาณและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพราะการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด "งดการดูงานต่างประเทศ 1 ปี หรือให้พิจารณาการเดินทางไปดูงานต่างประเทศเฉพาะงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับการศึกษา พร้อมทั้งลดการจัดอบรมสัมมนาที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ในขณะเดียวกันให้ศึกษาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการฝึกอบรม รวมทั้งยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่ต้องมีพิธีรีตอง ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานทบทวนการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนด้วย" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ เห็นว่า ศธ. มีศักยภาพในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพกับการศึกษาและเกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด

สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เราต้องมีแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ทุกโรงเรียนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูล การสื่อสารกับครูและนักเรียนทั้งประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในท้ายที่สุด พร้อมพิจารณาแนวทางการจัดตั้ง Data Center ที่เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน ให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยขอให้หน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เช่น จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น จำนวนครู และรายละเอียดของวิชาหลักและวิชาอื่นตามหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งเราจำเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อนำมาวางแผนการทำงานด้านต่าง ๆ บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง

ทั้งนี้ ขอฝากให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่ากลัวที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง อย่ารีรอที่จะดำเนินงานให้ทันเวลา และหยุดทำอะไรเดิม ๆ ที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง ส่วนสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ทำต่อและขยายผลต่อไป รวมถึงให้กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมสลายการดำเนินงานแบบเป็นแท่ง เพราะเรา คือ กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นกระทรวงหนึ่งเดียวกัน

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน