55183-9921.jpg

ศธ.ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวง

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2562

ศธ.ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวง

(18 พ.ย.62) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2472/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวรัท พฤกษากุลนันท์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานคณะทำงาน

อำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน มีหน้าที่จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งออกแบบและจัดทำสรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับแผนบริหารจัดการ จะเป็นแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี โดยจะมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมทั้งมีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์ โดยเน้นตำบลเป็นฐาน