54988-6908.jpg

ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 17 ตุลาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนบ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร พร้อมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ครู” ว่า เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ซึ่งเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของความเป็นครูทุกคนที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์แม้จะขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการขอยืนยันว่าจะทำให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาพื้นฐานที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จะเร่งผลักดันให้ทุกโรงเรียน “มีคุณภาพ” ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการปลอดปัญหายาเสพติดด้วย โดยจะใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า ตามจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต

“ในส่วนของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว ขอให้เร่งสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการแก้ไขปัญหาครูทั้งระบบ พร้อมเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจครูและผู้บริหารที่ตั้งใจทำงาน เพราะในยุคนี้จะไม่เน้นการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้ได้รางวัล มีชื่อเสียง หรือการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ แต่จะปรับระบบให้มีการประเมินจากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก ตลอดจนลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน งดการดูงานต่างประเทศ และลดการจัดอบรมสัมมนาที่ไม่จำเป็น เพื่อนำงบประมาณไปเพิ่มศักยภาพครู และดูแลสวัสดิการของครูและนักเรียนให้มากขึ้น” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
14/10/2562