54782-8931.jpg

รางวัลพระพฤหัสบดี

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 09 กันยายน 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล "พระพฤหัสบดี" และ "ปิยชนน์ คนการศึกษา" แก่ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา จำนวน 768 คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา" (สกสค.) ครบรอบ 16 ปี ณ หอประชุมคุรุสภารมว.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า พิธีมอบรางวัล "พระพฤหัสบดี" และรางวัล "ปิยชนน์ คนการศึกษา" เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบแทนความดีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สร้างขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เกิดการแบ่งปัน (Share) สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่ทำให้ทุกท่านได้รับรางวัลครั้งนี้ ไปสู่เพื่อนครูและสังคมครูร่วมกัน นั่นคือโจทย์สำคัญ ที่นอกจากจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ยังช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ครูด้วยกันเอง ในโรงเรียน และสังคมของเรา
ดังนั้น ในฐานะที่ครูคือ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีความแข็งแรงที่สุด เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ให้สามารถเผชิญกับกระแสการแข่งขันที่เข้มข้น ดุเดือด และรวดเร็วได้ ขอให้ครูมีความกล้าคิดสิ่งใหม่ และมีความมั่นใจในการทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างความรู้กับนักเรียน ส่วนผู้บริหารก็ต้องเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น ที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ หรือ “ต่อยอด” สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ไปสู่แนวทางการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งเชื่อว่าบางเรื่องอาจจะยากหรือเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ต้องทำ เพราะประเทศไทยไม่มีทางเลือกที่จะมีการศึกษาที่อ่อนแออีกต่อไป 

โดยเฉพาะเรื่องของความรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมมาก ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสารภาษาต่างประเทศและภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน วิธีเรียนวิธีสอน ที่มีมากกว่าการท่องจำ แต่ครูต้องทำให้เด็กควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเป็น “ทักษะ” ติดตัวเด็กไปในอนาคต เพื่อให้มีความพร้อม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวรองรับการแข่งขันบนเวทีโลกที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วได้ และที่สำคัญคือ ประเทศต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน ที่จะเป็นผู้ผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเท่าที่ศักยภาพประเทศจะเอื้อให้เป็นได้ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ท้ายสุดนี้ ขอครูทุกคนร่วมสร้างเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์การศึกษาหน้าใหม่ร่วมกัน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน การประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับเด็กและวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะหมดเวลาของการส่งกระดาษและทฤษฎีแล้ว รวมไปถึงเรื่องครูธุรการและภารโรงด้วย ที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค." ครบรอบ 16 ปี จึงจัดงานขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะถึงผลการดำเนินงานการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ ในปัจจุบันดำเนินงานภายใต้นโยบาย "การบริการเหนือความคาดหมาย" เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดูแลครู พร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูของเรา และในอนาคตเตรียมขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย และชมรมครูนอกประจำการทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งและทำให้ครูปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยนำเทคโนโลยีและภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังจัดพิธีมอบรางวัล "พระพฤหัสบดี" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูในสังกัดของ ศธ. ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่น่ายกย่องของทุกสังกัดและทุกจังหวัด ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการ จนได้ครูที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 18 คน อาทิ
- รางวัลชนะเลิศ กลุ่มครูและอาจารย์: นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล ครูชำนาญการพิเศษ รร.หนองชุมแสงวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
- รางวัลชนะเลิศ ผู้บริหารสถานศึกษา: นางรัตนา ดำทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา
- รางวัลชนะเลิศ ผู้บริหารการศึกษา: นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุทธยา เขต 1
- รางวัลชนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา: นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2
- รางวัลชนะเลิศ ผู้มีคุณูปการ: นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงาน: วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยมี นายสมปอง ทองศรี เป็นผู้อำนวยการ

และรางวัล "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ของสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน ผ่านการคัดเลือกจนได้รับรางวัล จำนวน 750 คนนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
9/9/2562