54829-5609.jpg

ฟื้นฟูหลังน้ำลด

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 19 กันยายน 2562

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการหารือการฟื้นฟูสถานศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องธีรราช อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีการรวบรวมและติดตามข้อมูลสถานการณ์ ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยมีจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกว่า 400 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงกว่า 150 แห่ง ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้จะนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดการ พร้อมมอบแนวทางให้มีการจัดลำดับการให้ความช่วยเหลือตามระดับความเสียหายอย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อไป

สำหรับการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ทั้งในส่วนของสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ต้องปิดเรียน จะมีแผนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการสอนเสริมนอกเวลา หรือในช่วงวันหยุด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้ขอให้โรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ปรับปรุง และซ่อมแซม ตามศักยภาพและกำลังความสามารถ อาทิ การทำความสะอาด การซ่อมระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวะมีความถนัดในเรื่องนี้อยู่แล้ว หรืออาจร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการช่วยผ่อนคลายความเครียด และสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน