54794-5375.jpg

ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 11 กันยายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ มาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มองค์กรครูใน 4 ภูมิภาค เป็นต้น โดยผลการรับฟังความคิดเห็น มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเด็นต่าง ๆ

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ เปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แต่ขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ หากนำผลมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยไปในทางที่ดีขึ้น ก็ควรจะเปลี่ยน แต่หากเปลี่ยนแปลงแล้วมีข้อขัดแย้ง หรือช่วยพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ก็จำเป็นต้องพิจารณาตามเนื้อผ้า ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการประชาพิจารณ์ให้แล้วเสร็จในอีก 2 เดือนข้างหน้า

สำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นั้น หลังจากประกาศใช้มาระยะหนึ่งก็พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในหลายส่วน จึงได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงแผนดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับสภาวะการศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายบริบท และนำแผนการศึกษาแห่งชาติมาใช้เป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา  ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัย ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาการศึกษาไปพิจารณารายละเอียดต่อไป    


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการศึกษาดูงานของกรรมการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม โดยได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึ่งผลที่ได้จาการลงพื้นที่พบว่ายังมีปัญหาด้านผู้เรียน ครูผู้สอน งบประมาณ และผู้ปกครอง อาทิ มีผู้เรียนหลุดจากการศึกษาในระบบ ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ยังไม่เพียงพอ เป็นต้น 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
10/9/2562