54940-8061.jpg

น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 09 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญและทรงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อวางรากฐานให้กับเด็กไทย ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสานต่อ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แก่เด็กในทุกระดับชั้นอย่างเข้มข้นมากขึ้น  เพื่อสร้างเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ในปี 2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ต่อมาในปี 2542 ทรงมีดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิ สอวน. และทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. จนกระทั่งในปี 2551 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

โดยในปี 2562 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินงานครบรอบ 30 ปี และมูลนิธิ สอวน. ครบรอบการก่อตั้ง 20 ปี ดังนั้น สสวท. มูลนิธิ สอวน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงร่วมกันจัดงาน "3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ"  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโครงการมาโดยตลอด

โดยงาน "3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ" ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads รอบชิงชนะเลิศ, กิจกรรม Olympic Talk ตลอดจน Work Shop จำลองการอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เป็นต้น

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนและอดีตผู้แทนประเทศไทยโอลิมปิกวิชาการ รวมทั้งคณาจารย์ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยและองค์ความรู้สู่สาธารณะ  ตลอดจนความสำเร็จของรุ่นพี่ที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Olympic-ipst โทร 02 392 4021 ต่อ 2202-2207

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน