54993-8803.jpg

ดูแลครูธุรการให้ได้รับสิทธิตามเดิม

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 17 ตุลาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการหารือกับผู้แทนสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ธุรการของโรงเรียน) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากกรณีที่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. หรือธุรการโรงเรียน ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้กลุ่มลูกจ้างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนมาเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิ์ในหลายเรื่อง เช่น ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สวัสดิการเกี่ยวกับความคุ้มครอง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่เคยได้รับมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญกับปัญหาของครูธุรการทุกคน และได้เร่งแก้ปัญหา โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. หารือกับผู้แทนสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถึงแนวทางการแก้ปัญหาและดูแลครูธุรการเหล่านี้

ซึ่งผลการหารือ ทราบว่า สิทธิใดที่ครูธุรการประมาณ 13,000 คน เคยได้รับ จะยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ เว้นแต่ลาออกหรือมีอัตราว่างลง และมีการจ้างคนใหม่ จึงจะเข้าเงื่อนไขแนวทางการจ้างใหม่ ขอให้พี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนจะดูแลให้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนตามเวลาที่กำหนดด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
16/10/2562