54916-5049.jpg

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน”(ภาคกลาง)

ข่าว ศธ.360 องศา 02 ตุลาคม 2562

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน”(ภาคกลาง)

( 30 กันยายน 62)​ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน”(ภาคกลาง) โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลเรือเอก ศุภพงษ์  ศิริสนธิ นายกสโมสรลูกเสือนาวี ศึกษาธิการภาค 1-4 ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดราชบุรี  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ภาคกลาง จำนวน 17 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,000 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “การจัดงานชุมนุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ให้รู้รัก สามัคคี  จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน     รวมทั้งนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดต่อไป

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง และเป็นผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมครั้งนี้ กล่าวว่า การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคกลาง  มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก  ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ในชุมชน