54800-4744.jpg

ความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 12 กันยายน 2562

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับและหารือกับนายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การได้พบปะหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกันในหลายด้าน อาทิ การขยายผลความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN), แผนการลงทุนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนของญี่ปุ่นผ่านกระบวนการและแนวทางต่าง ๆ ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการไทยก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดแรงงาน โดยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผสมผสานความรู้ของภาคธุรกิจต่าง ๆ กับหลักสูตรที่มีอยู่ พร้อมเชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับตามการเจริญเติบโตของตลาดแรงงาน รวมทั้งมีแนวทางในการจับคู่สถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมกำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการไทยจะเร่งดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด
 
นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจำนวนมาก จึงต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการไทยเพื่อขยายผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) ในประเทศไทยนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วมีผลสำเร็จที่ดี ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหารือกับสภาหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการไทยต่อไปด้วย

 
 
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
12/9/2562