54902-6247.jpg

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 01 ตุลาคม 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือกับนางโดนิกา พอตตี (H.E. Mrs. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และ Ms. Katsura Miyazaki, Chief Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้- หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับฟินแลนด์ และพร้อมที่จะเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาของฟินแลนด์ โดยกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน จึงต้องพยายามหารูปแบบ แนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาก็มีความสำคัญ เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารส่วนกลางสื่อสารไปยังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและประหยัดค่าใช้จ่าย  
 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับโลก โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครูที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของครู สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างฟินแลนด์และประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งการฝึกอบรมครูโดยส่งผู้เชี่ยวชาญของฟินแลนด์มาฝึกอบรมที่ประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล เป็นต้น สิ่งสำคัญคือการร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการติดอาวุธให้กับเด็กและเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมโลก โดยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง     - หารือกับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและแคนาดามีความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีที่จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษา เช่น การฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ ครู และบุคลากรในหน่วยงานของไทย, การส่งนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่แคนาดา, การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล, การดูแลครูจากแคนาดาที่เข้ามาสอนในประเทศไทย เป็นต้น สำหรับโครงการที่ได้มีความร่วมมือมาก่อนหน้านี้ กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและสานต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยยังเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในอนาคต ด้วยการพัฒนาคนเชื่อมโยงกันในทุกระดับ อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยไปพร้อมกัน

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างแคนาดาและประเทศไทยมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ อาทิ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้ครูชาวไทยทั้งทักษะภาษาและวิธีการสอน เป็นต้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Brain Cloud ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากครูและนักเรียนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการดำเนินโครงการนี้ในระยะต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยเข้าศึกษาต่อที่แคนาดาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการส่งข้าราชการและบุคลากรภาครัฐไปฝึกอบรมที่แคนาดาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 


- หารือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุนภาคเอกชนของญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วยการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในการจัดทำข้อมูลความต้องการกำลังคนและทักษะที่จำเป็นของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็นต้น 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา ด้วยการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาให้มีทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สามารถยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานได้ ตลอดจนการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่จะช่วยให้ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้รับประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสองประเทศ จึงขอขอบคุณ JICA ที่สนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการไทยในหลายโครงการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะสานต่อและขยายผลความร่วมมือให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   
     
ผู้แทน JICA กล่าวว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ได้ดำเนินกิจกรรมหลัก 2 ด้าน คือ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น และโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Yen Loan) โดยในปัจจุบัน JICA มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดส่งครูอาสาสมัครญี่ปุ่นให้สถานศึกษาของไทย, โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) ซึ่งเป็นระบบการผลิตวิศวกรปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีคุณภาพและลักษณะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

โดยเชื่อมั่นว่าสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) จะเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับสถาบันไทยโคเซ็น อยู่ระหว่างการเสนอรัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาเงินกู้ให้กับประเทศไทย ในขณะที่สถาบันไทยโคเซ็นได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ JICA จะหารือกับหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและบริษัทภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทย เกี่ยวกับการรับเด็กจากสถาบันไทยโคเซ็นเข้าทำงานหลังจบการศึกษาด้วย 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/9/2562