มติ ครม. 13 สค. 62

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง

มติ ครม. 30 ก.ค.2562

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง

มติ ครม. 11 มิ.ย.62

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง 1) อนุมัติร่างกฎกระทรวงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 2) อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาในการยกเว้...

มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62

มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการปรับปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2563 และอนุมัติแต่งตั้งประธาน-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ รร.มหิดลวิทยานุ...

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

มติ ครม. 21 พ.ค.62: การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรส...

อายุครบ 60 ปีรับราชการต่อไป

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

วันหยุดราชการประจำปี

มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562 รับทราบกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันหยุดราชการประจำปี รวมวันหยุดราชการประจำปีมี 19 วัน

3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา

มติคณะรัฐมนตรี 14 พ.ค.62 มีมติเห็นชอบให้วันที่�3�มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี�เป็นวันหยุดราชการประจำปี

มติ ครม.7 พ.ค.62

มติ ครม.7 พ.ค. 62 ที่เกี่ยวข้อง 4 เรื่อง เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, Human Capital, สับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง ศธ. และเห็นชอบการตอบรับเข้าร่วมเป็นสมา...

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี

มติ ครม.30 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ...

ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบความคืบหน้าตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คน/รูป

ส่ง นศ.จชต.เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562–2566

มติ ครม.19 มี.ค.62

มติ ครม.19 มีนาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565) และแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ

มติ ครม. 5 มี.ค.62

มติคณะรัฐมนตรี 5 มี.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.3 เรื่อง คือ รับทราบ รร.คุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา, รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ.