รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ข่าวประกาศ 15 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 13 สิงหาคม 2562

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลลูกจ้างประจำพ้นจากราชการและแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอดรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประกาศ 15 สิงหาคม 2562

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ข่าวประกาศ 08 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ

ข่าวประกาศ 07 สิงหาคม 2562

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการฯ

ข่าวประกาศ 01 สิงหาคม 2562

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ข่าวประกาศ 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวประกาศ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ข่าวประกาศ 26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ข่าวประกาศ 25 กรกฎาคม 2562

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ข่าวประกาศ 24 กรกฎาคม 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะของลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส๒/หัวหน้า สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 23 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประกาศ 22 กรกฎาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

ข่าวประกาศ 12 กรกฎาคม 2562