เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (4 ตำแหน่ง)

ข่าวรับสมัคร 26 ธันวาคม 2562

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ข่าวรับสมัคร 15 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สป.

ข่าวรับสมัคร 15 ตุลาคม 2562

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS

ข่าวรับสมัคร 04 กันยายน 2562

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEMED

ข่าวรับสมัคร 04 กันยายน 2562

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED

รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดสํานักงานเขต พื

ข่าวรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง

ข่าวรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2562

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวรับสมัคร 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ข่าวรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2562

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน

ข่าวรับสมัคร 14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ข่าวรับสมัคร 13 พฤษภาคม 2562

ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ข่าวรับสมัคร 19 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ข่าวรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2562

คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร SUTCAS รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 12 มี.ค. 2562

ข่าวรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ซีมีโอสปาฟา)

ข่าวรับสมัคร 03 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ซีมีโอสปาฟา)