ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 กลุ่ม รวม 13 รายการ

สอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ

ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร กศน.

สอบราคาจ้าง ทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software สำหรับ Data Center 1 ระบบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประมูลจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน

จัดจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th

บำรุงรักษาระบบบริการสารสนเทศด้านการศึกษา (Intranet)

จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)