สอศ.สร้าง นศ.พาณิชย์ ระดับชาติ 5 ดาว

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม (อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

ข่าวประกาศ 10 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการฯ

ข่าวประกาศ 09 ตุลาคม 2562

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

ข่าวประกาศ 08 ตุลาคม 2562

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สป. (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ข่าวประกาศ 08 ตุลาคม 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/4591 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอทราบประวัติข้าราชการ

ข่าวประกาศ 07 ตุลาคม 2562

เด็กไทยสร้างชื่อกระหึ่มญี่ปุ่น 3 ปีซ้อน เยาวชนวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินประกาศศักดาคว้าแชมป์รถอีโค่ ระดับนานาชาติที่ญี่ปุ่น

กนกวรรณ โชว์เสื้อสูทจากผักตบชวาสวยสง่า ผลิตภัณฑ์ที่ชาว กศน. ภาคภูมิใจ

นศ.เทคนิคสมุทรสงครามชนะเลิศการแข่งขันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

นศ.เทคนิคสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโค้ด (Coding) สร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจ งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างรายได้

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็...

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลและถอดรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ข่าวประกาศ 26 กันยายน 2562

เด็กไทยเจ๋งผลิตบรรจุภัณฑ์ ฝังเมล็ดทิ้งได้กลายเป็นต้นไม้

เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ สป.

ข่าวประกาศ 23 กันยายน 2562

ประกาศ สกศ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ข่าวประกาศ 20 กันยายน 2562

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ข่าวประกาศ 19 กันยายน 2562