เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลและถอดรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ข่าวประกาศ 26 กันยายน 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลและถอดรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 

ไฟล์แนบ