เรื่อง ถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพฐ)

ข่าวประกาศ 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพฐ)

ไฟล์แนบ