หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/4591 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอทราบประวัติข้าราชการ

ข่าวประกาศ 07 ตุลาคม 2562
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/4591 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอทราบประวัติข้าราชการ
ไฟล์แนบ