รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดสํานักงานเขต พื

ข่าวรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2562

          รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จํานวน ๒๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย โอน ให้ยื่นแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ส่งถึงสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.npmpeo.moe.go.th/

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

 

ไฟล์แนบ