ประกาศ สกศ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ข่าวประกาศ 20 กันยายน 2562

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ