ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ข่าวรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2562

Download เอกสารรายละเอียด ด้านล่างค่ะ

ไฟล์แนบ