ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวประกาศ 17 กันยายน 2562

ที่มา : สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Download เอกสารด้านล่าง

1.ระดับทอง ปีการศึกษา 2560 รมว ลงนาม

2.ระดับเงิน ปีการศึกษา 2560 รมว ลงนาม

3.ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 รมว ลงนาม