การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าววงการศึกษา 26 มิถุนายน 2557

 

การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที 25 มิถุนายน 57 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจด้านการศึกษาของประเทศและจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 350 คน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้นโยบายในการทำโรดแมพการปฏิรูปให้สอดคล้องกับ โรดแมพการพัฒนาประเทศ ทำให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาภาคใต้ เพื่อนำไปจัดทำ โรดแมพให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะครอบคลุมแผนงานโครงการในช่วงพัฒนาเร่งด่วนที่ต้องสรุปให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้  สำหรับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการให้เสนอความเห็นระยะเร่งด่วนนี้ จะเน้นในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การธำรงรักษาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะยึดโยงไปกับการสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ ส่วนโรดแมพในช่วงที่สองจะเป็นเรื่องของการทำโรดแมพการปฏิรูปการศึกษา ทั้งเรื่องการเพิ่มโอกาส และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า เรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการศึกษาสายสามัญศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา วันนี้ยังถือว่าน้อยมากและคุณภาพการศึกษา ซึ่งเห็นได้จากผลการประเมินต่างๆ ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งต้องยอมรับว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัจจัยหลายด้านที่เป็นอุปสรรคอยู่ เช่น เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การพัฒนาการเรียนการสอนที่อาจไม่เต็มที่ เพราะต้องหยุดเรียนบ่อย และยังมีปัญหาขาดครูอีก เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงอยากให้ระดมความเห็น เพื่อนำทั้งปัญหาข้อเสนอแนวทางและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาไปสรุปประมวลผล   เพื่อจัดทำข้อเสนอแยกในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรับแผนงบประมาณของปี 2557 และจัดทำงบประมาณปี 2558 รวมถึงบรรจุลงในโรดแมพปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมต่อไป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากผลการวิจัยและจากข้อมูลที่ได้ พบว่า วันนี้เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเรียนศาสนาเป็นหลักจึงยังมีปัญหาเรื่องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนสายสามัญฯควบคู่กับการเรียนศาสนาแต่เด็กส่วนใหญ่ก็ไม่เรียน จะเน้นแต่ศาสนาเหมือนเดิม ดังนั้นเราต้องทำให้เป็นระบบตั้งแต่ระดับพื้นฐานให้เรียนสามัญควบคู่ไปด้วย" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

 

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>