นายสนิท แย้มเกษร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติส่วนตัว
  • เกิด 25 ธันวาคม 2503
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง)
  • ระดับปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
  • ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 2560 – 2562 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 2559 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
  • 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
  • 2557 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • 2553 – 2556 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การฝึกอบรม
  • การฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
>