“ประชุมร่วม พิจารณากรอบงบประมาณ ศธ. ปี ๒๕๕๘”

ข่าววงการศึกษา 25 มิถุนายน 2557

              ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับกลุ่มสังคมและจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดยพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะ เรื่องพิจารณากรอบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ปรับลดงบประมาณปี ๒๕๕๘ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า รองหัวหน้าคสช. ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดงบประมาณให้ยึดถือเป็นไปตามกรอบที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ (๕๒๓,๒๙๘.๒๗ ล้านบาท) และถ้าหากกระทรวงฯ มีแผนงานเร่งด่วนที่สอดคล้องกับทิศทางแผนการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในด้านการศึกษาตามนโยบาย ขอให้แยกและจัดลำดับความสำคัญ ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๑๕ ของงบลงทุน จากในที่ประชุม กระทรวงฯจะนำไปปรับ โดยให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ (๕ องค์กรหลัก และ ๖ องค์กรในกำกับ) ส่งข้อมูลล่าสุด และเสนอต่อ คสช.อีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายนนี้  

นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงฯ มุ่งเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่สำคัญ ที่มีลักษณะงานร่วมกัน เช่น เรื่องการสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ให้ปรับให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และรวมโครงการที่คล้ายคลึงกัน ของแต่ละองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆ ในเรื่องของแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สุดท้ายขอให้กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอโรดแมปการปฏิรูปการศึกษา ให้ทันแผนโรดแมปของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ในช่วงที่ ๒ เรื่องการปฏิรูปและการพัฒนา โดยขอให้กระทรวงเร่งรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนของกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ และเร่งนำเสนอต่อ คสช. ต่อไป

 

                                                                                                                                                    ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>