E – Learning คณะกรรมการข่าวสารข้อมูลของราชการ

 width=
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำ E-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว
โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้ผ่านบนเว็บไซต์ www.oic.go.th หัวข้อสื่อออนไลน์  :  E-Learning