บริการ Download การเรียนการสอน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ระยะครึ่งแผน
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562)
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สป. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด360รายการ

1 2 3 20
Top