ข่าวประกาศ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศด่วนที่สุด เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2551
รายชื่อโรงเรียนที่ขอรับครูอาสาสมัครจีนใหม่
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและอุดมศึกษา
กำหนดการรับครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศผลทุนการศึกษาภาคใต้
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2550
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และปีสากล
แบบรับฟังความคิดเห็น ร่าง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทั้งหมด1383รายการ

1 76 77
Top