ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
มอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ ๑
บทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัย
สถานศึกษาพอเพียง
ประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.
ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานใน สป.
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ นบส.ศธ.รุ่นที่ ๕
ประชุมหารือเพื่อติดตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา
การศึกษาเอกชน มาตรฐานสากล สร้างคน สร้างชาติ
การประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตามและประเมินผล
ศธ. ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

จำนวนทั้งหมด2092รายการ

1 101 102 103 117
Top